Beteende

I nettonollsamhället är de hållbara alternativen de självklara. För att nå dit behövs infrastruktursatsningar i kombination med informationsinsatser och mobility managementåtgärder.

Klimatväxlingsprogram

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

När en politiker eller tjänsteperson reser med flyg eller egen bil läggs en extra avgift på. Pengarna kan sedan användas till åtgärder för hållbart resande i kommunen, till exempel inköp av cyklar till en intern cykelpool. Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogram där resor med flyg och egen bil i tjänsten beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av kostnaden för resorna. Pengarna som kommer in används till att bekosta resor med kollektivtrafiken och bidrag till el-cyklar. Antalet flygresor har minskat med 30 procent och antalet mil med egen bil i tjänsten har också minskat med 30 procent sedan fonden infördes. Framförallt väljs oftare flyget bort till förmån för tåget vid resor till Stockholm. I Östersund visar uppföljning att efter införandet av den klimatväxlingsavgift som infördes 2017-09-01 så har fördelningen av de kommunala tjänsteresorna ändrats. Resorna är ungefär lika många (5586 efter införande och 5544 före) men tågresandets andel har ökat från 57 % till 68 %. Flygresornas andel har minskat från 43 % andel till 32 %. Utsläppen från flyget har under samma period minskad med drygt 30 %, eller 108 000 kg CO2.

Grön resplan

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

För att styra alla resor inom ett företag eller organisation mot effektivare och miljövänligare alternativ kan en grön resplan upprättas. Resplanen kan antingen enbart gälla resor inom tjänsten, eller sträcka sig till att gälla de anställdas resor till och från jobbet. I det senare fallet kartläggs resmönster och färdsätt för att på så sätt analysera faktorer för att styra pendlingsresorna till hållbara transportsätt. Till exempel kan priset och tillgången till parkeringsplatser ses över, det är välkänt att hög tillgång på parkeringsplatser vid start- och målpunkt (till exempel hem/arbete) spelar mycket stor roll för valet av bil som färdmedel. I Botkyrkas mötes- och resepolicy finns tydliga riktlinjer hur de anställda ska resa i tjänsten. Med hänvisning till policyn kravställer kommunen i upphandlingar med taxi, färdtjänst, bilpool, flyg och tåg att företagen årligen ska redovisa förvaltningarnas resor med destination och tidpunkt. De ska även redovisa CO2-utsläppen. I Lomma kommuns nyantagna resepolicy anges prioriterade bedömningskriterier där säkerhet, miljövänlighet samt samhällsförebild prioriteras högre än kostnadseffektivitet. Det finns även en prioritering av transportsätt där det bland annat anges att resor kortare än 3 km i första hand ska genomföras med cykel eller gång samt att flygresor i första hand ska undvikas och alltid klimatkompenseras.

Resvaneundersökning

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

För att kunna förändra resemönster inom en kommun måste man veta hur det ser ut i nuläget, invånares inställning till förändring och vad de ser som möjliga hinder och viktiga incitament. Lomma kommun ska göra en resevaneundersökning där resultaten kommer att utgöra underlag för uppföljning av resepolicy, energi- och klimatplan samt följa utvecklingen över tid. I samband med uppföljning kommer även information om fördelar med aktiv pendling gällande hälsa, klimat och ekonomi ges ut till Lommaborna.

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Nästan ingen är bara cyklist eller bara bilist; man använder flera transportslag och övergången mellan dem behöver vara smidig. Varje kommuninvånares resebehov är unikt och behovet av olika typer av färdmedel kan variera beroende på ändamål. Man kanske storhandlar med lådcykel, tar bussen till jobbet och ibland kanske använder bil när man ska hälsa på någon som bor avsides. Ett multireskort är en mobilitettjänst som kan erbjuda alla dessa färdmedel genom att vara ett busskort, medlem i en bilpool och el- och lådcykelpool på samma gång. Tanken är att man med ett multireskort inte behöver äga en egen bil, detta kan användas av byggherrar som alternativ till parkeringsplatser.

Podd om hållbart resande

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Projektet ”Hållbart resande i ett växande Värmland” har startat en pod. Tanken är att dela med sig av erfarenheter, lärdomar och resultat från projektet. Det första avsnittet handlar om hållbara arbetsresor och de aktiviteter som genomförts för att stimulera till fler hållbara resor på området. I de kommande avsnitten kommer ämnen så som hållbara handelsresor, hållbar samhällsplanering, innovation, lärande utvärdering och mycket annat att behandlas, allt kopplat till hållbart resande.

Gå och cykla till skolan

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Genom att skapa hållbara transporter till och från skolor ska Lomma kommun satsa på att minska de lokala växthusgasutsläppen samtidigt som trafiksäkerheten ökar. Projektet, som initialt satsar på Strandskolan i Lomma tätort, möjliggör för lokalt engagemang och delaktighet för såväl elever och föräldrar som för personal.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.