Cykel

Att använda stadsplanering i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta är kommunernas starkaste verktyg. Gång, cykel och kollektivtrafik behöver bli mer attraktiva och ges plats i stadsrummet på bekostnad av bilens utrymme. Korta och snabba cykelvägar är den viktigaste faktorn för att få fler att välja cykel. Kombineras fysiska åtgärder med beteendepåverkande åtgärder kan verklig omställning hända.

Cykelbokslut

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Varje år görs ett bokslut för cykelåret som gått i syfte att visa på hur åtgärder som gjorts bidragit till ökningen av cykling i kommunen samt att fortsätta driva utvecklingen i önskvärd riktning. I Uppsalas cykelbokslut för 2018 nämns bland annat: ”Under året verkställde exempelvis Uppsala kommun 11,5 km nya cykelvägar eller cykelfält, 13,3 km cykelvägar rustades upp och cykelparkeringar med plats för totalt 1806 cyklar byggdes.”  Utdrag ur Växjös cykelbokslut 2017: ”En cykelinventering genomfördes 2013-14 och i den noterades totalt 1040 brister. Under 2017 har arbetet fortsatt med att åtgärda bristerna med grindar på cykelvägarna. Totalt har nu 39 st cykelgrindar ändras till bilgrind som förhindrar att bilar från att köra på cykelbanor med en maxöppning på 1,5 meter. 89 st grindar har justerats så att de uppfyller funktionen som bilgrind och kompletterats med reflexer. Sex cykelgrindar ska tas bort och ändras till upphöjda cykelpassager och tre cykelgrindar ska utredas vidare. Tolv cykelgrindar behålls då prioriteringen och sikten är dålig vid de aktuella korsningarna. Fem stycken brunnar med för höga eller låga locka har åtgärdats. Gropar/sänkor på cykelvägen har åtgärdats vid 16 platser. Kantstenar har justerats vid två ställen längs med cykelvägarna under året. Totalt har nu 394 st brister analyserats och åtgärdats. Under året har också 15 st cykelväderskydd monterats vid busshållplatser i staden i samband med genomförandet av Stadsmiljöavtalet för buss.”

Cykelbibliotek

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Att köpa en el- eller lådcykel kan vara ett stort beslut. På ett cykelbibliotek kan företag och privatpersoner låna olika typer av mer avancerade cyklar som elcyklar, ellådcyklar etc. Det finns möjlighet att låna en cykel upp till tre veckor för att kunna bilda sig en uppfattning om det är något man vill investera i. I Växjös cykelbibliotek finns 21 cyklar i olika modeller, allt från små vikbara cyklar till snabba elcyklar och lastcyklar. Cykelbiblioteket drivs i samverkan med fyra lokala cykelhandlare, som är de som rent faktiskt lånar ut cyklarna.

Vintercyklister

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

För att uppmuntra kommunens invånare att cykla till och från jobbet även under vinterhalvåret ordnar ett flertal kommuner vintercykelkampanjer. Som deltagare får du ofta olika typer av vinterutrustning i utbyte att du förbinder du dig att cykla en viss andel av dina resor till arbete, skola eller motsvarande under vintermånaderna. I Östersund får deltagarna dubbdäck, cykelhjälm, reflexväst och cykelbelysning och förbinder sig att cykla 60% av sina resor till arbete, skola, vara med på en uppstartsträff, använda cykelhjälm, redovisa sina resor samt svara på två utvärderingsenkäter.

 

Hyrcykelsystem

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Tåget kanske inte tar dig ända fram, eller är du kanske på besök i en ny stad? Med hyrcyklar kan invånare och besökare snabbt ta sig kortare sträckor. Det är viktigt att avställningsstationer finns på strategiska platser som arbetstäta områden, universitet och täta bostadsområden. Med hjälp av en app kan låntagarna snabbt se var det finns lediga cyklar och parkeringsplatser. I Malmö invigdes Malmö by bike i maj 2016 med 50 stationer och 500 hyrcyklar. 2019 ska systemet vara fullt utbyggt och då vara dubbelt så stort som idag med totalt 100 stationer och 1000 cyklar runt om i Malmö. Hyrcyklarna används flitigt av många malmöbor, pendlare och besökare dagligen.

Lastcykelpool för hyresgäster

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

För att ge hyresgästerna en ökad komfort i en vardag utan bil erbjuder fastighetsägare medlemskap i en lastcykelpool. En lådcykel kan vara ett bra komplement exempelvis när det är dags att storhandla eller göra en utflykt med mycket packning.

Cykelvårdsstationer

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

En trogen cykel kan behöva en stunds omvårdnad då och då. En offentlig cykelvårdsstation där det finns möjlighet att pumpa däck, spola av med vatten och torka med varmluft kan hjälpa många medborgare att smidigt cykla vidare i vardagen.

Cykelvänlig arbetsplats

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Konceptet ”Cykelvänlig arbetsplats” vänder sig till arbetsplatser som vill uppmuntra och göra det lättare för sina anställda att välja cykel till och från arbetet och i tjänsten. Alla deltagande arbetsplatser får ett diplom och de som vill kan vara med och tävla om att bli årets cykelvänligaste arbetsplats respektive årets nytänk. Både kommunens förvaltningar och privata företag kan delta. Kommunen har som roll att stöttar arbetsplatserna.

Strategiska cykelparkeringar

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Cykeln är kanske bara en del av resan, det är därför viktigt att det finns väl tilltagna cykelparkeringar vid knutpunkter runt om i staden. Exempelvis busstationer, tågstationer och infarts- och pendlarparkeringar. Det ska även finnas väderskyddade cykelställ, möjlighet till ram-låsning och utrymme för större typer av cyklar som lådcyklar.
Malmö har strategiska cykelparkeringar vid viktiga målpunkter i staden, till exempel vid stadens tre tågstationer. Där finns olika typer av cykelställ, även ställ dedikerade till lastcyklar, möjlighet att låsa in packning, dusch och omklädningsmöjligheter, möjlighet att ställa cykeln i låsningsbara cykelgarage samt cykelservice.

Snabbcykelled

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

En snabbcykelled eller expresscykelväg gör det säkrare och bekvämare att cykla. Fokus är inte på hastighet utan på framkomlighet. Det ska vara enkelt och smidigt att ta sig fram med cykel, inga höga kantstenar, företräde vid korsningar, bra belysning till exempel. I Linköping satsar man till exempel på att bygga Cykellänken, en tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana. I framtiden kommer det gå att susa fram tvärs över staden utan störande hinder. All korsande fordonstrafik har väjningsplikt för cyklisterna och den 1,80 meter bred gångbanan separeras från cykelbanan, så att även gångtrafikanter får mer utrymme.

Cykel som löneförmån

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Den anställda får möjlighet att välja cykel som löneförmån. Cykeln hyrs via bruttolönavdrag på tre år och efter avslutad hyrestid erbjuds möjligheten att köpa cykeln eller lämna tillbaka den. I Jönköpings kommun har man gett möjlighet till två förmånscyklar, för att få med en familjemedlem i förändringen. Man har möjlighet att köpa loss sin cykel till ett billigare pris efter tre år, troligen cirka 40 procent billigare än nypris. 1800 av kommunens medarbetare har nappat och 2200 cyklar (varav ca 1200 elcyklar) har beställts efter tre omgångar.

Intern cykelpool

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Underlätta för de anställda att på ett klimatsmart sätt ta sig till och från möten och ärenden genom att ha en intern cykelpool. En cykelpool kan finansieras med medel från en klimatväxlingsfond eller om kommunen har avsatt pengar som är ämnade att gå till insatser som främjar hållbart resande. I Malmös cykelpool köps cyklarna in centralt av Kommunteknik och sen leasar förvaltningarna cyklarna. Detta göra att bättre upphandlingsavtal har kunnat skrivas och även att det finns att tillgå vanliga cyklar, lastcyklar och elcyklar. Det går även att tillfälligt låna cyklar vid t.ex. evenemang, studiebesök eller liknande. I Lund finns även mobil cykelverkstad för service av verksamheternas cyklar.

Cykelråd

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

En del kommuner har ett cykelråd vars uppgift är att på olika sätt agera för ett hållbart cyklande och vara referensgrupp till kommunen i aktuella cykelfrågor. Rådet ska även arbeta för en bättre dialog mellan kommunen, invånarna, intresseorganisationer och cykelbranschen. Det handlar om att i ett tidigt skede i planeringen för cykelåtgärder få inspel och synpunkter på vad som ska prioriteras och hur cykelmiljöerna ska utvecklas.

Sopsaltning

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Sopsaltning av cykelvägar vintertid. Minskar risken för halka och ger bättre standard på cykelvägarna när man slipper lägga ut grus. Underlättar för cykling vintertid.

Isväg

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Lycksele har under vintertid två isvägar i kommunen, en för gång- och cykeltrafik över Umeälven i centrala Lycksele samt en för biltrafik i Siksele. Vintervägen över älven i Lycksele är ungefär 2 km lång och är ett populärt strövområde under vintertid.

Cykelinfrastruktur

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Genom en politiskt antagen cykelplan kan kommunen strategiskt arbeta med utbyggnaden av cykelnätet. Dialogen med Trafikverket är viktig, framförallt vid utbyggnad mellan tätorter. I Sollentuna byggdes till exempel 6 km ny cykelväg under 2017.

Smart återkoppling

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

I Lund samlar 500 cyklister in resdata genom appen TravelVU. Cyklister som deltar får sitt resmönster med vägar och transportmedel enkelt loggat enbart genom att mobilen finns med på cykelturen. De insamlade uppgifterna kommer att visa vilka vägar som cyklisterna väljer genom Lund. Varje gång cyklisten upplever en osäkerhet i trafiken kan de dessutom markera det genom att trycka på en knapp på styret. Knappen kommunicerar via Bluetooth och insamlad data kan ge en uppfattning både om enstaka platser som kan behöva en förbättrad lösning och om generella situationer som kan vara bra att undvika i framtida planering. Testet ingår i IoT Sverige, Vinnovas stora satsning på att utveckla Internet of Things.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.