Stadsplanering

Nettonollsamhället har funktionsblandad bebyggelse och är planerat för cykel, gång och kollektivtrafik.

Översiktsplanering

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Översiktsplanen sätter ramarna för kommunens långsiktiga planering och beskriver hur man vill att kommunen ska utvecklas. I ett klimatsmart samhälle är det av betydelse att kommunen har en vision och målbild av ett samhälle med noll nettoutsläpp av växthusgaser och att denna är utgångspunkten för översiktsplaneringen. I Stockholm ska 140 000 bostäder byggas fram till 2030 och i stadens översiktsplan är ett av målen att staden ska vara ”vara en klimatsmart stad, där effektiv markanvändning och transporteffektiv stadsstruktur bidrar till ökad tillgänglighet, minskad klimatpåverkan och begränsad resursförbrukning.”

Kretsloppssystem

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Den nya stadsdelen Oceanhamnen som är under uppbyggnad i Helsingborg kommer att spara runt 800 ton koldioxid om året genom ett kretsloppsystem där mat- och toarester blir till biogas som sedan ska användas i området. Tack vare den stora förväntade klimatvinsten har Öresundskraft fått 1,1 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för att dra en 700m lång gasledning från reningsverket Öresundsverket till Oceanhamnen.

Krav på entreprenader

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket har tagit fram gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader. ”Kraven gäller entreprenörens organisation och den verksamhet som entreprenören bedriver på uppdrag av beställaren. Kraven gäller också samtliga underentreprenörer, i alla led, deras organisationer och den verksamhet som underentreprenörerna bedriver inom ramen för den verksamhet som uppdraget från beställaren gäller. Kraven har i första hand utvecklats för entreprenadtjänster, såsom byggande, drift och underhåll av infrastruktur, samt mark- och anläggningsarbeten. Kraven gäller för planering och genomförande, i såväl utförande- som totalentreprenad.”

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.