Finanser

Kommunens finansiella kapital behöver placeras i det som bidrar till att minska utsläppen. Att placera kapital och att låna kapital är två sidor av samma mynt. Genom att ge ut gröna obligationer kan kommuner och regioner bidra till att erbjuda gröna och fossilfria alternativ för de som har kapital att placera. Och genom att välja att placera sitt kapital i till exempel gröna obligationsfonder eller miljöteknikfonder premieras de klimatvänliga investerarna.

Styr placeringarna

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

I Örebros klimatstrategi ingår gröna finanser som ett eget målområde. Ett delmål är att ”Klimatbelastningen från kommunens kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och ska årligen minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030”. Knutet till delmålet finns det ett antal förslag till åtgärder för nämnder och bolag att genomföra de närmaste åren, såsom att ”mäta hur stor klimatpåverkan kommunens kapitalförvaltning har genom att mäta klimatavtrycket i förvaltningen samt att sätta det i förhållande till jämförbara index”, ”driva på den finansiella marknaden att redovisa klimatpåverkan” och ”vid utvärdering av jämförbara fonder som kommunen ska placera i ta hänsyn till fondens klimatavtryck, tillsammans med faktorer som finansiell risk och avkastning”.

Grön obligation

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Med grön obligation är kapitalet öronmärkt åt olika former av miljöprojekt. Det är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar och samtidigt uppmuntra investerare att placera i gröna och hållbara projekt. År 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation. År 2016 presenterade Göteborgs stad för första gången en resultatrapport för den gröna obligationen, en så kallad impact report. Då det inte finns någon standard för rapportering av klimat- och miljöpåverkan av gröna obligationer är Göteborg en aktiv part i att utveckla och förbättra metoder. 2017 gav Lund ut sin första gröna obligation med en volym på 750 miljoner kronor. Obligationen fick ett gott mottagande och intresset att investera i obligationen var stort. Kommunen har ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras via gröna obligationer, bland annat inom följande områden: förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och klimatanpassningsåtgärder. Projekt som har finansierats är solceller på bostadstak, infrastruktur för spårväg, plantering av träd för att nämna några.

Gröna lån

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Lidköpings kommun har fått elva stycken objekt godkända för att koppla till gröna lån hos Kommuninvest. De gröna lånen ska finansiera investeringsprojekt som främjar övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp av växthusgaser.

Placeringspolicy

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Flera kommuner har sett över sin placeringspolicy och lagt till riktlinjer som innebär ingen eller minskade placeringar i fossilindustrin. Det vanligaste är att kommuner/regioner har valt exkludering som strategi, det vill säga att välja bort direkta placeringar i koldioxidintensiva företag, till exempel ”Placeringar får inte göras i företag som producerar fossila bränslen” eller ”Kommunen gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av olja, gas, oljesand och annan okonventionell  fossil olja. På motsvarande sätt placerar kommunen inte i företag inom kol-branschen.”

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.