Tunga fordon

Långväga gods fraktas i huvudsak med tåg eller sjöfart. Transportflöden samordnas och fossilfria drivmedel används.

Samordnad varudistribution

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

En kommun gör mängder av varuinköp varje år och genom att samordna leveranser via en distributionscentral kan kommunen effektivisera sina varuleveranser vilket ger fler positiva effekter såsom minskade utsläpp, ökad trafiksäkerhet runt skolor och förskolor och mindre påverkan på den dagliga verksamheten i kommunen. Genom samordnad varudistribution får även mindre och lokala producenter ett betydligt bättre utgångsläge i offentliga upphandlingar, eftersom kravet på egen distribution tas bort. Samordnad varudistribution innebär att alla de leveranser som sker till kommunens förvaltningar levereras till en gemensam distributionscentral och därefter sorteras och samlastas alla varor som ska till samma ställe och skickas ut av kommunens egna fordon alternativt en upphandlad distributör. Istället för att en skola eller förskola får ta emot flera leveranser från olika leverantörer kommer allt samlat. Karlstad lyckades minska antalet leveranstillfällen ute i verksamheterna med drygt två tredjedelar och eftersom Karlstad kommun kör med biodiesel i fordonen så har koldioxidutsläppen minskat med drygt 90 % sedan samordnad varudistribution infördes.

Samlastning

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

För att undvika tunga fordon i stadskärnan har kommunen tillsammans med privata aktörer tagit initiativ till en samlastningscentral. De leveranser som ska in till staden körs till en centralt belägen central och sedan vidare ut med el-trailer. Fördelen med el-trailers är inte bara att de har låga utsläpp och tysta, de kan också ta sig fram på mindre gator där andra fordon inte får åka. Vid leveransen tar trailern sedan med sig avfall tillbaka till återvinningscentralen där det samlas ihop och körs ut ur staden. De butiker som ansluter sig till samlastningscentralen kan belönas med att ha generösare tidsfönster för leveranser.

Bygglogistikcenter

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

1 mars 2018 fick Uppsala ett bygglogistikcenter som ska bidra till att minska transporter till och från byggprojekten i Rosendal, Ulleråker och Östra Sala backe. Genom att samordna transportflödet kan antalet byggtransporter minska och staden växer mer hållbart.

Bränsleförbrukning

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Trafikkontoret i Götebors Stad har tagit fram en modell för hur den verkliga bränsleförbrukningen kan mätas och redovisas i syftet att synliggöra bränsleåtgång och dess klimatpåverkan. Modellen har nu testats för byggentreprenaden i Tuve centrum. Information från 7 stycken grävmaskiner som deltagit i entreprenaden samlades in och redovisades. CO2-utsläppen från byggentreprenaden motsvarade ungefär 20 stycken tur- och returresor mellan Sverige och Thailand.

Biogasbussar

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

I Växjö körs bussarna på egenproducerad biogas från matavfall.

Storytelling

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

För att arbeta hållbart behöver alla tre aspekterna i hållbarhetsbegreppet integreras. I Malmös satsning på samlastning har ett pilotförsök visat detta på ett bra sätt. Genom projektet ”Samlastning i Sege Park” anställdes långtidsarbetslösa på en mikroterminal dit alla leveranser skulle komma och därifrån distribueras ut till området Sege Park med en liten elbil (typ golfbil) eller en lastcykel. På detta sätt kan buller och utsläpp minskas, men även arbetsmiljön för de verksamma i Sege Park förbättras eftersom buller, utsläpp och trafiksäkerhet förbättras. Även den pedagogiska miljön förbättras. Eftersom mikroterminalen anställde långtidsarbetslösa har Malmö kunnat få in människor i sysselsättning som tidigare varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. Det gjordes även studier som visar på att de företagsekonomiska förlusterna som potentiellt görs i en sådan satsning kan räknas hem samhällsekonomiskt.

Fossilbränslefri avfallshantering

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Renhållningsverket i Lunds kommuns har en 100 % fossilbränslefri fordonsflotta med i huvudsak biogas och HVO, men även fordon med el.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.